โรงเรียนบ้านขอม


หมู่ที่ 5 บ้านขอม ตำบลพญาแมน
อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120
โทร. 093-1975880

intro

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา อุตรดิตถ์ เขต ๑

1050130852-20150707-091219

นายประดิษฐ์  สุดวงรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขอม

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านขอม ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๔๘๓ โดยนายชัย อัมพเศวต นายอำเภอพิชัย นายเมธีศรีสุภาพ ธรรมการอำเภอ และนายพลอย อินเรือน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๕

เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลพญาแมน (บ้านขอม ) ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนบ้านขอม เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๔๘๓ มีนายประทม ดีคำย้อย เป็นครูผู้สอนคนแรก

และรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ โดยเริ่มทำการเปิดเรียนเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๔๘๓ และต่อมานายศิริ คุ้มครองทรัพย์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านขอม คนแรก

ต่อมาปี ๒๔๘๗ ได้ย้ายโรงเรียนไปเรียนที่ศาลาทานที่ชาวบ้านซื้อไว้กลางหมู่บ้าน เนื่องจากอาคารชำรุดมาก ต่อมาปี ๒๕๐๔ ได้ย้ายไปเรียนศาลาหลังใหม่ ที่ชาวบ้านช่วยกันสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่เรียนและประกอบพิธีทางศาสนา ต่อมาปี ๒๕๑๓ ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณสร้างอาคารแบบ ป. ๑ฉ จำนวน ๑ หลัง ๓ ห้องเรียน และปี ๒๕๑๕ ได้อีก ๑ หลังแบบเดียวกัน

โรงเรียนบ้านขอม มีพื้นที่ของโรงเรียน เนื้อที่ ๒๘ ไร่ ๘๘ ตารางวา เป็นที่ราชพัสดุ ใช้ทำการเกษตร ทำนาและเลี้ยงปลา ปลูกพืชผักของนักเรียนปัจจุบันโรงเรียนบ้านขอม

เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มี ๔ ห้องเรียน จำนวนนักเรียน ๕๐ คน ข้าราชการครู ๓ คน ครูอัตราจ้าง ๓ คน ครูจ้างสอน ๒ คน

พนักงานบริการ ๑ คน โดยมี นางระเบียบ บุญมา ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นมา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าว

ข่าว ตามรายงานของสื่อต่าง

การรักษาโรค

การรักษาโรค เหลือทางการแพ

กำแพงเมืองจีน

กำแพงเมืองจีน ทีมงานใช้เว

ออกซิเจน

ออกซิเจน แท่นสังเกตการณ์อ