โรงเรียนบ้านขอม

หมู่ที่ 5 บ้านขอม ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120
โทรศัพท์ : 093-1975880
337154805_1433065720562462_2889775457343048367_n
LOGO_OBEC
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
nopic

บ้านขอม
#ช่องทางติดต่อผู้บริหารโรงเรียน#

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านขอม   ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๔๘๓ โดยนายชัย อัมพเศวต นายอำเภอพิชัย นายเมธีศรีสุภาพ ธรรมการอำเภอ และนายพลอย  อินเรือน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๕ 

เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลพญาแมน  (บ้านขอม ) ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนบ้านขอม  เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน  ๒๔๘๓  มีนายประทม  ดีคำย้อย เป็นครูผู้สอนคนแรก

และรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ โดยเริ่มทำการเปิดเรียนเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๔๘๓ และต่อมานายศิริ คุ้มครองทรัพย์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านขอม  คนแรก

ต่อมาปี ๒๔๘๗ ได้ย้ายโรงเรียนไปเรียนที่ศาลาทานที่ชาวบ้านซื้อไว้กลางหมู่บ้าน เนื่องจากอาคารชำรุดมาก  ต่อมาปี ๒๕๐๔ ได้ย้ายไปเรียนศาลาหลังใหม่ ที่ชาวบ้านช่วยกันสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่เรียนและประกอบพิธีทางศาสนา ต่อมาปี ๒๕๑๓ ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณสร้างอาคารแบบ ป. ๑ฉ จำนวน ๑ หลัง ๓ ห้องเรียน และปี ๒๕๑๕ ได้อีก ๑ หลังแบบเดียวกัน

              โรงเรียนบ้านขอม  มีพื้นที่ของโรงเรียน เนื้อที่ ๒๘ ไร่ ๘๘ ตารางวา เป็นที่ราชพัสดุ ใช้ทำการเกษตร ทำนาและเลี้ยงปลา ปลูกพืชผักของนักเรียนปัจจุบันโรงเรียนบ้านขอม  

เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ ๑  ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  มี ๔  ห้องเรียน    จำนวนนักเรียน  ๕๐ คน  ข้าราชการครู ๓ คน  ครูอัตราจ้าง  ๓ คน  ครูจ้างสอน ๒ คน

พนักงานบริการ ๑ คน    โดยมี  นางระเบียบ  บุญมา   ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ ๗  ตุลาคม  ๒๕๕๓  เป็นต้นมา

วิสัยทัศน์โรงเรียน

พันธกิจ