โรงเรียนบ้านขอม


หมู่ที่ 5 บ้านขอม ตำบลพญาแมน
อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120
โทร. 093-1975880

ข้อมูลนักเรียน

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 1 1 2 1
อนุบาล 2 2 2 4 1
อนุบาล 3 2 1 3 1
รวม อนุบาล 5 4 9 3
ประถมศึกษาปีที่ 1 1 2 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 3 0 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 4 2 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 3 2 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 3 4 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 2 2 4 1
รวมประถม 16 12 28 6
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
ปวช.1 0 0 0 0
ปวช.2 0 0 0 0
ปวช.3 0 0 0 0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า 0 0 0 0
รวมทั้งหมด 21 16 37 9

บทความล่าสุด