โรงเรียนบ้านขอม


หมู่ที่ 5 บ้านขอม ตำบลพญาแมน
อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120
โทร. 093-1975880

ข้อมูลบุคคลากร

นายประดิษฐ์ สุดวงรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางนงลักษณ์ ฝอยทองครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นายพงศกร บุญตาครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวนุชจรี โตเย็นครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
นางสาวณิชกมล เนื้อนุ้ยครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวจุฑามาศ วงค์รุ้งศรีครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวเสาวลักษณ์ นิลวรรณ์ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นายวิศวะ ไกลบุญมีครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บทความล่าสุด