โรงเรียนบ้านขอม

หมู่ที่ 5 บ้านขอม ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120
โทรศัพท์ : 093-1975880

ข้อมูลบุคคลากร

 

นายพงศกร บุญตา ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวนุชจรี โตเย็น ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
นางสาวณิชกมล เนื้อนุ้ย ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวจุฑามาศ วงค์รุ้งศรี ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวเสาวลักษณ์ นิลวรรณ์ ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นายวิศวะ ไกลบุญมี ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บทความล่าสุด